Rethinking Efficiency

https://hbr.org/2019/01/rethinking-efficiency#the-high-price-of-efficiency