Ship of Theseus – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Ship_of_Theseus