What makes entrepreneurs entrepreneurial?

Click to access what-makes-entrepreneurs-entrepreneurial-sarasvathy_0.pdf