The Sad Venn Diagram of Agile Practise

https://adamonprojects.medium.com/the-sad-venn-diagram-of-agile-practise-37cddd631ead